Home > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poniższa „Informacja” ma na celu przedstawienie Ci Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, dostarczenia Ci informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, wyjaśnienia w jakim celu je przetwarzamy, kiedy może być konieczne ich przekazanie innym podmiotom, oraz jak długo będziemy je przetwarzać i przechowywać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

I.  Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daniel Anderst prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ERGO DORADZTWO FINANSOWE DANIEL ANDERST” w (46-060) Prószkowie przy ul. Zamkowa 9 (dalej „Administrator”).

Adres e-mail do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: info@ergo.opole.pl

II.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach cennika, promocjach, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie na adres domowy, lud do korespondencji na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, który może być realizowany przez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych (np. SMS, MMS, e-mail, komunikatory internetowe, media społecznościowe, telefon, komputer, faks), oraz listownie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 • marketingu produktów lub usług własnych – na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
 • wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz korzystania z usług firmy Dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zostały zawarte w umowie zlecenia, zamówieniu, formularzu danych osobowych, elektronicznym programie sprzedażowym lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
 • dochodzenia roszczeń – na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

III.  Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 5 lat lub do odwołania zgody.

IV.  Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Niemiec) wyłącznie w celu realizacji zleconych nam usług o charakterze zagranicznym.

V.  Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

VI.  Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (na przykład dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna), a także – w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia usług – inne podmioty, w tym zagraniczne, na przykład urzędy skarbowe (finanzamty), urzędy celne, firmy ubezpieczeniowe, kasy chorych, rodzinne, izby rzemiosła, banki, pracodawca/y klienta oraz takie, z którymi Administrator zawarł umowę o współpracy. W szczególności – Kochanowska Steuerberatungskanzlei Dipl. Kffr. K. Kochanowska Steuerberaterin Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin, Niemcy.

Scroll to Top